Turistična kmetija Cerjanec

Podpora programov za razvoj podeželja

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Naziv naložbe
NAKUP OPREME – POSODOBITEV SISTEMA OGREVANJA NA OSNOVI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE NA TURISTIČNI KMETIJI IN NOVOGRADANJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
Trajanje vključenosti v podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti: oktober 2020 – vložitev vloge, februar 2021 prejem odločbe o pravici do sredstev, december 2023 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev.

Povzetek
Kmetija Cerjančevih je že vrsto let zelo dobro poznana v Sloveniji in širše v regiji kot “Kmetija z nastanitvijo ob izviru Krupe”. Na kmetiji imamo priglašene številne dopolnilne dejavnosti, prihodek pa prinaša izključno turizem na kmetiji (turistična kmetija z nastanitvijo in izletniška kmetija). Dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji ima kapaciteto 13 ležišč (+ dodatna ležišča) in 60 sedežev. V letu 2019 je kmetija evidentirala kar 795 nočitev oz. polpenzionov.
Predmet naložbe je zamenjava peči na drva, zalogovnika za sanitarno vodo ter pripadajočih instalacij, nakup in montaža dodatnega vira ogrevanja z obnovljivimi viri energije (vrtine oz. geosonde in toplotna črpalka) ter ureditev biološke čistilne naprave.

Cilji
Naložba ima pomemben prispevek k horizontalnim ciljem. Na osnovi elaboratov Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti je ugotovljeno, da se z ureditvijo biološke čistilne naprave poveča količina prečiščenih komunalnih vod vsaj za 301, 6 m3, z nakupom nove peči za ogrevanje pa se bodo emisije izpustov toplogrednih plinov zmanjšale za 22,6% oz. za 7.428 kg/leto. Na osnovi energetskega pregleda je ugotovljeno, da se bo z naložbo poraba energije zmanjšala.

Dejavnosti
Investicija je potekala po načrtovanih aktivnostih in je izvedena v celoti.

Pričakovani rezultati
Naložba na kmetiji pomeni pomembne prihranke pri stroških ogrevanja prostorov in sanitarne vode za potrebe turizma na kmetiji.